Hội Ái Hữu TGB Bắc Nam California
Gia Đ́nh Kỵ Binh Houston, Texas
Gia Đ́nh Kỵ Binh Atlanta, Georgia
Cùng Toàn Thể Kỵ Binh Hải Ngoại Việt Nam

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Kỵ Binh Đại Úy

NGUYỄN NGỌC TỊNH

Cựu Trưởng Ban 3 Thiết Đoàn 10 Kỵ Binh
Đoàn 25 Bộ Binh

Sinh Ngày 12 tháng 8, năm 1945 Tại Bến Tre, Viet Nam
Đă Từ Trần Tại Garden Grove, California, USA
Vào ngày 30 tháng 5, năm 2021
Hưởng thọ 75 tuổi.

Toàn thể Kỵ Binh QLVNCH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cùng tang quyến
Nguyện cầu Linh Hồn  Kỵ Binh Tinh sớm hưởng an binh trong cơi Phúc của Thi6n Chúa

Hội AHTGB Bắc Nam California
Gia Đ́nh Kỵ Binh Houston, Texas
Gia Đ́nh Kỵ Binh Atlanta, Georgia
Cùng Toàn Thể Kỵ Binh tại Hải Ngoại Việt Nam