ĐIẾU VĂN

Gia Đ́nh Kỵ Binh, Thương Phế Binh, Quả Phụ, Hậu Duệ
Thiết Giáp Binh / QLVNCH

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Kỵ Binh Thiếu Úy

PHAN CHÍ HIỆP
Cựu Chi Đội Trưởng, Chi Đoàn 1/2 Thiết Kỵ
Thiết Đoàn 2 Kỵ Binh, Đoàn 9 BB

Vừa tạ thế tại Sydney, Australia
Ngày 23 tháng 11 Năm 2021
Hưởng Thọ 70 Tuổi


Toàn thể Kỵ Binh, Thương Phế Binh, Quả Phụ, Hậu Duệ
Thiết Giáp Binh / QLVNCH

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

Cùng chị Hiệp Tang Quyến
Nguyện cầu Hương Linh Kỵ Binh Hiệp sớm an nghỉ nơi cơi Vĩnh Hằng

Gia Đ́nh Kỵ Binh
Thương Phế Binh, Quả Phụ, Hậu Duệ
Thiết Giáp Binh / QLVNCH

ĐIẾU VĂN