Bộ Chỉ Huy
Thiết Giáp Binh QLVNCH

Các Vị Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh

Kể Từ Ngày Thành Lập Binh Chủng

                         Từ 1995  đến 1956             :  Trung         DƯƠNG NGỌC LẮM

                              1956  - - - 1959             :  Trung         HOÀNG XUÂN LĂM

                              1959  - - - 1963             :  Trung         NGUYỄN VĂN THIỆN

                              1963  - - - 1964             :  Đại             VĨNH LỘC

                              1964  - - - 1964             :  Trung         NGUYỄN Đ̀NH BẢNG

                              1965  - - - 1965             :  Đại             LÂM QUANG THƠ

                              1965  - - - 1969             :  Trung         LƯƠNG BÙI TÙNG

                              1969  - - - 1969             :  Trung         DƯƠNG VĂN ĐÔ   

                              1969  - - - 1972             :  Đại             PHAN H̉A HIỆP

                              1972  - - - 1972             :  Thiếu Tướng   NGUYỄN VĂN TOÀN

                              1972  - - - 1972             :  Đại             DƯƠNG VAN ĐÔ

                              1972  - - - 1974             :  Chuẩn Tướng LƯ T̉NG BÁ

                              1974  - - - 1975             :  Trung Tướng  NGUYỄN VĂN TOÀN

Các Vị Chỉ Huy Trưởng Thiêt Giáp

Được Vinh Thăng Cấp Tướng

 

 

Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn

Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Thiện

Chuẩn Tướng Phan Ḥa Hiệp

Hai Vị Lệnh Lữ Đoàn Thiêt Giáp

Được Vinh Thăng Cấp Tướng

Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi

Chuẩn Tướng Trương Hữu Đức

Description: kybinhxua.jpg