THIẾT ĐOÀN 1 KỴ BINH

Các Vị Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 1 KB

1954 -- 1955 : Thiếu Vĩnh LỘC

1955 -- 1957 : Thiếu Hoàng xuân LĂM

1957 -- 1958 : Đại Úy Dương hiếu NGHĨA

1958 -- 1963 : Thiếu Thẩm nghĩa BÔI

1963 -- 1964 : Thiếu Huỳnh ngọc DIỆP

1964 -- 1965 : Trung ṭng

1965 -- 1967 : Trung Huỳnh ngọc DIỆP

1967 -- 1971 : Thiếu Trần văn TỶ

1971 -- 1972 : Thiếu Tôn thất HOÀNG

1972--1974 : Trung Nguyễn đức DƯƠNG

1974 -- 1974 : Trung Nguyễn văn

1974 -- 1974 : Thiếu Nguyễn viết THUẬN

1974 -- 1975 : Trung Nguyễn minh TÁNH

Chúng tôi xin thân mời quư kỵ binh đă từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đoàn 1 đóng góp h́nh ảnh, ức vui buồn vào trang danh riêng cho Thiết Đoàn. Bài vở, tài liệu, h́nh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpg