Các Vị Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 11 KB

1968 - - -1971:  Thiếu    BÙI THẾ DUNG

1971 - - -1972:  Thiếu    NGUYỄN VĂN TÁ

1972 - - -1974:  Thiếu    LÊ TẤN LÀO

1974 - - -1975:  Trung   NGUYỄN HỮU LƯ

Chúng tôi xin thân mời quư kỵ binh đă từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đoàn 11 đóng góp h́nh ảnh, ức vui buồn vào trang danh riêng cho Thiết Đoàn. Bài vở, tài liệu, h́nh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg