Cc Vị Thiết Đon Trưởng Thiết Đon 12 KB

1968 -- 1970 : Trung T H mai VIỆT

1970 -- 1972 : Trung T Trần ngọc TRC

1972 -- 1973 : Trung T Tn thất HONG

1973 -- 1974 : Thiếu T Phạm hữu TƯỜNG

1974 -- 1975 : Trung T Nguyễn mạnh LM

1975 -- 1975 : Trung T Phạm hữu TƯỜNG

Chng ti xin thn mời qu kỵ binh đ từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đon 12 đng gp hnh ảnh, k ức vui buồn vo trang danh ring cho Thiết Đon. Bi vở, ti liệu, v hnh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg