Các Vị Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 14 KB

                                                     1968 -- 1970 :        Thiếu HUỲNH VĂN TÁM

                                                     1970 -- 1972 :        Thiếu VŨ KHÁNH DƯ

                                                     1972 -- 1975 :        Trung Tá LƯƠNG CHI

Chúng tôi xin thân mời quư kỵ binh đă từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đoàn 14 đóng góp h́nh ảnh, ức vui buồn vào trang danh riêng cho Thiết Đoàn. Bài vở, tài liệu, h́nh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg