Các Vị Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 15 KB

1968 -- 1969 :         Thiếu Nguyễn mạnh LÂM

1969 -- 1971 :         Thiếu Nguyễn văn ĐỒNG

1971 -- 1973 :         Thiếu ngọc THANH

1973 -- 1975 :         Thiếu Đỗ đức THẢO

Chúng tôi xin thân mời quư kỵ binh đă từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đoàn 15 đóng góp h́nh ảnh, ức vui buồn vào trang danh riêng cho Thiết Đoàn. Bài vở, tài liệu, h́nh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg