Các Vị Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 16 KB

1969 -- 1971 :        Thiếu Nguyễn đức DƯƠNG

1971 -- 1972 :        Trung Huỳnh kiêm MẬU

1972 -- 1974 :        Thiếu Hồ ĐÀN

1974 -- 1975 :        Trung văn THÀNH

Chúng tôi xin thân mời quư kỵ binh đă từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đoàn 16 đóng góp h́nh ảnh, ức vui buồn vào trang danh riêng cho Thiết Đoàn. Bài vở, tài liệu, h́nh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg