Các Vị Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 17 KB

1969 - - -1973:   Trung    NGUYỄN XUÂN DUNG

1973 - - - 1975:   Trung    NGUYỄN VIẾT THẠNH

Chúng tôi xin thân mời quư kỵ binh đă từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đoàn 17 đóng góp h́nh ảnh, ức vui buồn vào trang danh riêng cho Thiết Đoàn. Bài vở, tài liệu, h́nh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg