Cc Vị Thiết Đon Trưởng Thiết Đon 18 KB

1969 -- 1969 : Thiếu T Nguyễn văn ĐỒNG

1969 -- 1971 : Trung T Nguyễn mạnh LM

1971 -- 1971 : Trung T Thi minh SƠN

1971 -- 1972 : Thiếu T Bi văn LỘC

1972 -- 1973 : Thiếu T Phan văn SỸ

1973 -- 1975 : Trung T Nguyễn đức DƯƠNG

Chng ti xin thn mời qu kỵ binh đ từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đon 18 đng gp hnh ảnh, k ức vui buồn vo trang danh ring cho Thiết Đon. Bi vở, ti liệu, v hnh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg