Các Vị Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 19 KB

1971 -- 1974 :           Thiếu NGUYỄN SƠN HÀ

                                                  1974 -- 1975 :           Thiếu HOÀNG KIỀU

Chúng tôi xin thân mời quư kỵ binh đă từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đoàn 19 đóng góp h́nh ảnh, ức vui buồn vào trang danh riêng cho Thiết Đoàn. Bài vở, tài liệu, h́nh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg