Các Vị Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 2 KB

1955 -- 1956 :        Thiếu Trần thanh PHÚ

1956 -- 1958 :        Thiếu Lâm quang THƠ

  1958 -- 1958 :        Thiếu Nguyễn duy HINH

    1958 -- 1963 :        Thiếu Lâm quang THƠ

 1963 -- 1964 :        Thiếu Nguyễn văn TỒN

1964 -- 1967 :        Thiếu Trần TÍN

1967 -- 1971 :        Thiếu Tạ đ́nh SIÊU

1971 -- 1972 :        Thiếu Nguyễn hữu AN

1972 -- 1975 :      Trung Nguyễn văn VIỆT TÂN

Chúng tôi xin thân mời quư kỵ binh đă từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đoàn 2 đóng góp h́nh ảnh, ức vui buồn vào trang danh riêng cho Thiết Đoàn. Bài vở, tài liệu, h́nh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg