Các Vị Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 20 KB

1972 - - -1973:  Trung    NGUYỄN HỮU LƯ

1973 - - -1973:  Thiếu     NGUYỄN VĂN TÁ

   1973 - - -1975:  Trung    PHAN CÔNG TUẤN

Chúng tôi xin thân mời quư kỵ binh đă từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đoàn 20 đóng góp h́nh ảnh, ức vui buồn vào trang danh riêng cho Thiết Đoàn. Bài vở, tài liệu, h́nh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg