Các Vị Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 21 KB

1972 -- 1973 :        Trung NGUYỄN VIẾT THẠNH

1973 -- 1975 :        Thiếu NGUYỄN CUNG VINH

Chúng tôi xin thân mời quư kỵ binh đă từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đoàn 21 đóng góp h́nh ảnh, ức vui buồn vào trang danh riêng cho Thiết Đoàn. Bài vở, tài liệu, h́nh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg