Cc Vị Thiết Đon Trưởng Thiết Đon 3 KB

1954 -- 1955 : Thiếu T Dương Ngọc LẮM

1955 -- 1956 : Thiếu T Trần Văn I

1956 -- 1957 : Thiếu T L Đức ĐẠT

1957 -- 1960 : Thiếu T Nguyễn Đnh BẢNG

1960 -- 1964 : Thiếu T Lương Bi TNG

1964 -- 1966 : Thiếu T Nguyễn Trọng LUẬT

1966 -- 1967 : Thiếu T Trần Quang L

1967 -- 1970 : Thiếu T Nguyễn Đức DUNG

1970 -- 1970 : Thiếu T Nguyễn Minh TNH

1970 -- 1971 : Trung T Nguyễn Đức DUNG

1971 -- 1972 : Trung T Trần L HƯNG

1972 -- 1975 : Thiếu T Nguyễn Văn TRIẾT

Chng ti xin thn mời qu kỵ binh đ từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đon 3 đng gp hnh ảnh, k ức vui buồn vo trang danh ring cho Thiết Đon. Bi vở, ti liệu, v hnh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg