Cc Vị Thiết Đon Trưởng Thiết Đon 4 KB

 

1955 - - -1956: Đại y LM QUANG THƠ

1956 - - -1956: Đại y HUỲNH NGỌC DIỆP

1956 - - -1957: Đại y NGUYỄN ĐNH BẢNG

1957 - - -1958: Đại y NGUYỄN VĂN TON

1959 - - -1960: Đại y NGUYỄN TUẤN

1960 - - -1961: Đại y NGUYỄN TRỌNG LUẬT

1961 - - -1963: Thiếu T NGUYỄN TUẤN

1963 - - -1964: Thiếu T DƯƠNG VĂN Đ

1964 - - -1964: Thiếu T NGUYỄN TUẤN

1964 - - -1966: Trung T NGUYỄN VĂN TON

1966 - - -1969: Thiếu T PHAN HA HIỆP

1969 - - -1971: Thiếu T NGUYỄN HỮU L

1971 - - -1973: Thiếu T PHAN CNG TUẤN

1973 - - -1975: Thiếu T TRẦN VĂN MINH

Chng ti xin thn mời qu kỵ binh đ từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đon 4 đng gp hnh ảnh, k ức vui buồn vo trang danh ring cho Thiết Đon. Bi vở, ti liệu, v hnh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg