Các Vị Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 4 KB

1963 -- 1964 :         Trung Dương hiếu NGHĨA

1964 -- 1965 :         Đại Lâm quang THƠ

1965 -- 1967 :         Thiếu Trần quang KHÔI

1967 -- 1969 :         Thiếu Phạm đăng CHƯỞNG

1969 -- 1971 :         Trung Trần văn THOÀN

1971 -- 1971 :         Thiếu Trần văn

1971 -- 1972 :         Trung Trương hữu ĐỨC

1972 -- 1975 :         Trung Trần văn

Chúng tôi xin thân mời quư kỵ binh đă từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đoàn 4 đóng góp h́nh ảnh, ức vui buồn vào trang danh riêng cho Thiết Đoàn. Bài vở, tài liệu, h́nh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg