Các Vị Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 6 KB

1963 -- 1964 :         Trung ṭng

1964 -- 1965 :         Trung Lương bùi TÙNG

1965 -- 1968 :         Thiếu quốc GIA

1968 -- 1968 :         Trung Trần văn THOÀN

1968 -- 1971 :         Trung Nguyễn văn CỦA

1971 -- 1973 :         Thiếu Hoàng KHẢM

1973 -- 1973 :         Thiếu Trương văn THANH

1973 -- 1975 :         Thiếu Ngô đức LÂM

Chúng tôi xin thân mời quư kỵ binh đă từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đoàn 2 đóng góp h́nh ảnh, ức vui buồn vào trang danh riêng cho Thiết Đoàn. Bài vở, tài liệu, h́nh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg