Các Vị Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 7 KB

1966 - - -1967:  Trung   DƯƠNG VĂN ĐÔ

1967 - - -1968:  Thiếu    PHẠM HỮU CHÍ

1968 - - -1971:  Thiếu    MAI VĂN THIỆN

1971 - - -1974:  Thiếu    NGUYỄN HÓA

1974 - - -1974:  Thiếu    PHẠM VĂN MẠI

1974 - - -1975:  Trung   HỒ ĐÀN

Chúng tôi xin thân mời quư kỵ binh đă từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đoàn 7 đóng góp h́nh ảnh, ức vui buồn vào trang danh riêng cho Thiết Đoàn. Bài vở, tài liệu, h́nh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg