Các Vị Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 8 KB

1965 - 1968 : Trung NGUYỄN QUANG NGUYÊN

1968 -- 1972 : Trung NGUYỄN XUÂN HƯỜNG

1972 -- 1972 : Trung NGUYỄN MINH TÁNH

1972 -- 1974 :     Thiếu NGUYỄN NGỌC PHAN

1974 -- 1974 :    Trung NGUYỄN MINH TÁNH

1974 -- 1975 :     Thiếu NGUYỄN VĂN ĐÊM

Chúng tôi xin thân mời quư kỵ binh đă từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đoàn 8 đóng góp h́nh ảnh, ức vui buồn vào trang danh riêng cho Thiết Đoàn. Bài vở, tài liệu, h́nh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg