Các Vị Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 9 KB

1966 -- 1968 :         Thiếu Nguyễn kim ĐỊNH

1968 -- 1968 :         Thiếu Trần quang

1968 -- 1971 :         Thiếu Nguyễn văn LONG

1971 -- 1972 :         Thiếu Phạm minh XUÂN

1972 -- 1972 :         Trung Nguyễn văn LONG

1972 -- 1974 :         Trung Nguyễn thế THANH

1974 -- 1974 :         Trung Châu văn QUANG

1974 -- 1975 :         Trung Trần hữu THÀNH

Chúng tôi xin thân mời quư kỵ binh đă từng phục vụ dưới cờ của Thiết Đoàn 9 đóng góp h́nh ảnh, ức vui buồn vào trang danh riêng cho Thiết Đoàn. Bài vở, tài liệu, h́nh ảnh xin gởi về e-mail: dieunguyen2015@gmail.com. Xin đa tạ.

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg