TRƯỜNG THIẾT GIÁP

QLVNCH

Các Vị Chỉ Huy Trưởng Trường Thiết Giáp

Kể Từ Ngày Thành Lập

1955 -- 1956 :        Thiếu HOÀNG ĐÔN THẬN

1956 -- 1956 :        Thiếu TRẦN VĂN ÁI

1956 -- 1957 :        Đại Úy NGUYỄN DUY HINH

1957 -- 1959 :        Đại Úy LƯƠNG BÙI TÙNG

1959 -- 1961 :        Thiếu VĨNH LỘC

1961 -- 1963 :        Đại Úy DƯƠNG VĂN ĐÔ

1963 -- 1964 :        Thiếu NGUYỄN VĂN TOÀN

1964 -- 1965 :        Đại LÂM QUANG THƠ

1965 -- 1968 :        Trung NGUYỄN TUẤN

1968 -- 1969 :        Trung NGUYỄN QUANG NGUYÊN

1969 -- 1972 :        Trung TRẦN TÍN

1972 -- 1973 :        Đại TRẦN VĂN TỶ

1973 -- 1975 :        Đại HUỲNH VĂN TÁM

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg