Lữ Đoàn III Kỵ Binh QLVNCH

                      
Xin bấm vào Phù Hiệu Đơn Vị để vào trang Thiết Đoàn

Các Vị Lệnh Lữ Đoàn III

                              1970 -- 1971 :         Đại Trần quang KHÔI

                              1971 -- 1973 :         Đại Nguyễn kim ĐỊNH

                              1973 -- 1975 :         Chuẩn Tướng Trần quang KHÔI

Tướng Trần Quang Khôi vị Tướng duy nhất xuất thân từ Lữ Đoàn III Kỵ Binh

Thiết Giáp Các Đoàn Thuộc Quân Khu III

Đoàn 5 Bộ Binh/Thiết Đoàn 1 KB

Đoàn 18 Bộ Binh/Thiết Đoàn 5 KB

Đoàn 25 Bộ Binh/Thiết Đoàn 10 KB

           

           

           

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg