Lữ Đoàn I Kỵ Binh QLVNCH

                   
Xin bấm vào Phù Hiệu Đơn Vị để vào trang Thiết Đoàn

Các Vị Lệnh Lữ Đoàn I

                Thành lập  đến    1971             :  Đại     PHAN  H̉A  HIỆP

                  1971         - - -    1972             :  Đại     NGUYỄN  TRỌNG  LUẬT

                  1972         - - -    1972             :  Đại     TRẦN  TÍN

                  1972         - - -    1974             :  Đại       QUỐC  GIA

                  1974         - - -    1975             :  Đại     NGUYỄN  XUÂN  HƯỜNG

Tướng PHAN  HOÀ HIỆP vị Tướng duy nhất xuất thân từ Lữ Đoàn I Kỵ Binh

Thiết Giáp Các Đoàn Thuộc Quân Khu I

Đoàn 1 Bộ Binh/Thiết Đoàn 7 KB

Đoàn 2 Bộ Binh/Thiết Đoàn 4 KB

Đoàn 3 Bộ Binh/Thiết Đoàn 11 KB

           

           

           

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg