Lữ Đoàn II Kỵ Binh QLVNCH

                   

Xin bấm vào Link Phù Hiệu Đơn Vị để vào trang Thiết Đoàn

Các Vị Lệnh Lữ Đoàn II

Kể Từ Ngày Thành Lập

                   1971 -- 1974 :                  Đại     NGUYỄN ĐỨC DUNG

                   1974 -- 1975 :                  Đại     NGUYỄN VĂN ĐỒNG

Thiết Giáp Đoàn Thuộc Quân Khu II

Đoàn 22 Bộ Binh / Thiết Đoàn 14 Kỵ Binh

Đoàn 23 Bộ Binh / Thiết Đoàn 8 Kỵ Binh

                        

                 

Xin bấm vào link phù hiệu thiết đoàn

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg