Lữ Đoàn IV Kỵ Binh QLVNCH

                 
Xin bấm vào Phù Hiệu Đơn Vị để vào trang Thiết Đoàn

Các Vị Lệnh Lữ Đoàn IV

                                  1969 -- 1972 :         Đại quốc Gia

                                  1972 -- 1974 :         Đại Nguyễn văn Của

                                  1974 -- 1975 :         Đại Trần ngọc Trúc

Thiết Giáp Các Đoàn Thuộc Quân Khu IV

Đoàn 7 Bộ Binh/Thiết Đoàn 6 KB

Đoàn 9 Bộ Binh/Thiết Đoàn 2 KB

Đoàn 21 Bộ Binh/Thiết Đoàn 9 KB

           

           

           

Description: kybinhxua.jpgDescription: kybinhxua.jpg